Informacje dla uczestników funduszu ORIGIN TFI: First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Informacje ogólne

Obowiązki Depozytariusza przed rozpoczęciem likwidacji First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Depozytariusz to wybrany przez fundusz podmiot, który wykonuje funkcje depozytariusza na postawie umowy. Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie i prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, oraz weryfikacja wyceny tych aktywów sporządzanej przez towarzystwo lub niezależny podmiot wyceniający. Zakres obowiązków depozytariusza określa art. 72 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa).

Więcej informacji


Obowiązki Depozytariusza po rozpoczęciu likwidacji First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu.

Więcej informacji


Likwidacja First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji - z czego wynika i co oznacza

Ustawa określa w art. 246 ust. 3a, iż po upływie okresu wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, jeżeli do dnia upływu tego okresu fundusz nie zawarł umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem, następuje rozwiązanie funduszu. Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

Więcej informacji

Zobacz wszystkie informacje
 

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z prawem likwidacja Funduszu będzie oznaczała ściągnięcie należności likwidowanego funduszu, a środki uzyskane z tego tytułu, po wypłacie wszelkich zasadnych i poprawnie zgłoszonych wierzytelności, będą podzielone między uczestników funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w związku z otwarciem likwidacji funduszu, nie może on emitować ani wykupywać certyfikatów inwestycyjnych. Wypłata środków uczestnikom następuje po zakończeniu likwidacji.

Posiadacze certyfikatów inwestycyjnych nie mają obowiązku zgłaszania swoich roszczeń z tego tytułu. Wypłata środków nastąpi automatycznie na zakończenie likwidacji za pośrednictwem KDPW na rachunek wskazany przez uczestnika podczas zawierania umowy nabycia certyfikatów. Ważne jest tylko, aby dane uczestnika były na bieżąco aktualizowane, zwłaszcza w zakresie rachunku bankowego, na który należy dokonać wypłaty.

Kontakt dla klientów funduszu First Private Equity FIZ AN w sprawie zapytań i reklamacji na skrzynkę mailową i pocztową:

klienci.origin@ing.pl

lub pocztą na adres:

ING Bank Śląski SA,
ul. Chorzowska 50,
40-101 Katowice,
z dopiskiem "fundusz ORIGIN"

Likwidacja funduszu będzie prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005r. z późniejszymi zmianami, wg harmonogramu, który zostanie przygotowany i przedstawiony Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Likwidator jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego funduszu na dzień otwarcia likwidacji tj. 14 maja 2024 r. Dodatkowo Likwidator jest zobowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu, w przypadku gdy likwidacja funduszu nie może zostać zakończona w terminie 6 miesięcy.

Najważniejsze informacje dotyczące funduszu First Private Equity FIZ AN będą publikowane w dedykowanym serwisie internetowym pod adresem www.klienci-funduszu.pl/origin

W celu weryfikacji danych osobowych oraz posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu First Private Equity FIZ AN prosimy o kontakt:
 

  • z podmiotem, który prowadzi rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są certyfikaty inwestycyjne funduszu lub
  • ze sponsorem emisji prowadzącym rejestr uczestników - firmą Q Securities S.A.: 

    pod adresem email:  ewidencja@qsecurities.com

    lub pod numerami telefonów: 531 111 200 i 574 363 130

Kontakt

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul.  Chorzowska  50
40-101 Katowice
z dopiskiem „fundusz Origin”

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci.origin@ing.pl

Wyślij wiadomość

Zadzwoń

Numer telefonu:
+48 32 508 09 19

od pn. do pt.
(w godz. 11:00 – 14:00)