Informacje dla uczestników funduszy Opera, Novo, Optimum

Informacje ogólne

Obowiązki Depozytariusza przed rozpoczęciem likwidacji funduszy Opera, Novo, Optimum

Depozytariusz to wybrany przez fundusz podmiot, który wykonuje funkcje depozytariusza na postawie umowy. Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie i prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, oraz weryfikacja wyceny tych aktywów sporządzanej przez towarzystwo lub niezależny podmiot wyceniający. Zakres obowiązków depozytariusza określa art. 72 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa).

Więcej informacji


Obowiązki Depozytariusza po rozpoczęciu likwidacji funduszy Opera, Novo, Optimum

Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu.

Więcej informacji


Likwidacja funduszy Opera, Novo, Optimum - z czego wynika i co oznacza

Ustawa określa w art. 246 ust. 3a, iż  po upływie okresu wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, jeżeli do dnia upływu tego okresu fundusz nie zawarł umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem następuje rozwiązanie funduszu. Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

Więcej informacji
 

Od czego zależy wartość jednostek uczestnictwa

Wartość jednostki uczestnictwa zależy od wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszy, czyli od tego, jakie aktywa nabył zarządzający funduszami, czyli Opera TFI S.A.

Więcej informacji

Zobacz wszystkie informacje
 

Pytania i odpowiedzi

 • Co oznacza likwidacja funduszu dla osób, które posiadają jego jednostki?

  Zgodnie z prawem likwidacja funduszu będzie oznaczała sprzedaż wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz oraz ściągnięcie należności. Środki uzyskane z tego tytułu, po wypłacie wszelkich zasadnych i poprawnie zgłoszonych wierzytelności, będą podzielone między uczestników funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Okres przeprowadzenia tego procesu oraz kwoty jakie zostaną uzyskane ze sprzedaży są uzależnione od jakości aktywów w portfelu inwestycyjnym oraz zainteresowania nabywców.

 • Co oznacza likwidacja funduszu dla osób, które posiadają jego jednostki lub złożyły dyspozycje odkupienia?

  Likwidacja funduszu zakłada ściągnięcie należności i sprzedaż wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz. Środki uzyskane z tego tytułu będą przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań funduszu, w tym zaległych wypłat z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (chodzi o prawidłowo złożone dyspozycje przed otwarciem likwidacji funduszu). Pozostała kwota zostanie podzielona między uczestników funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

 • Czy i jak można dokonać zbycia (odkupienia) jednostek uczestnictwa funduszy w likwidacji ?

  Zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w związku z otwarciem likwidacji funduszy, nie mogą one zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa. Wypłata środków uczestnikom następuje po zakończeniu likwidacji.

 • Czy w związku z rozpoczęciem likwidacji funduszu, którego jednostki posiadam, powinienem coś zrobić? Na przykład zgłosić się na jakąś listę?

  Posiadacze jednostek uczestnictwa nie mają obowiązku zgłaszania swoich roszczeń z tego tytułu. Wypłata środków nastąpi automatycznie. Ważne jest tylko, aby dane uczestnika były na bieżąco aktualizowane, zwłaszcza w zakresie rachunku bankowego, na który należy dokonać wypłaty.

 • Gdzie mogę zadać pytanie lub złożyć reklamację dotyczącą funduszy Opera, Novo, Optimum?

  Kontakt dla klientów funduszy Opera, Novo, Optimum w sprawie zapytań i reklamacji na skrzynkę mailową i pocztową:

  klienci.opera@ing.pl

  lub pocztą na adres:

  ING Bank Śląski SA,
  ul. Chorzowska 50,
  40-101 Katowice,

  z dopiskiem "fundusze OPERA"

 • Gdzie można znaleźć informacje o przebiegu likwidacji funduszy? Jakie informacje będę udostępniane i jak często?

  Likwidacja funduszy będzie prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami, wg harmonogramu, który zostanie przygotowany i przedstawiony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Likwidator jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego funduszy na dzień otwarcia likwidacji tj. 8 maja 2023 r. 
  Dodatkowo Likwidator  jest zobowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu.

  Najważniejsze informacje dotyczące funduszy Opera, Novo, Optimum będą publikowane w dedykowanym serwisie internetowym pod adresem www.klienci-funduszu.pl/opera

 • Gdzie mogę sprawdzić, czy Likwidator ma moje dane? Jak mogę je zaktualizować?

  W celu weryfikacji danych osobowych oraz stanu rejestru dla funduszy Opera FIO, Opera SFIO, Optimum oraz Novo FIO prosimy o kontakt z agentem transferowym – firmą ProService Finteco Sp. z o.o. (ProService).

  Numer infolinii ProService :

  • Dla funduszy Opera FIO, Opera SFIO, Optimum  +48 22 355 46 82
  • Dla funduszy Novo + 22 355 46 81

  Infolinie czynne są w godzinach 9:00-17:00

  Aktualizacji danych należy dokonać osobiście w POD (Punkt Obsługi Dyspozycji):
  ProService Finteco Sp. z o.o.
  ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście C, IV piętro)
  02-673 Warszawa

  lub korespondencyjnie pod adresem:
  ProService Finteco Sp. z o.o.
  ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście D, IV piętro)
  02-673 Warszawa

  Uwaga! Korespondencja dotycząca aktualizacji danych powinna zawierać notarialne poświadczenie podpisu uczestnika.

  W celu weryfikacji danych osobowych oraz posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu Opera za 3 grosze FIZ prosimy o kontakt z biurem maklerskim, za pośrednictwem którego uczestnik nabył certyfikaty inwestycyjne funduszu.

Kontakt

dla uczestników funduszy Opera, Novo, Optimum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul.  Chorzowska  50
40-101 Katowice
z dopiskiem „fundusze Opera”

Zadzwoń

Numer telefonu:
dla funduszy Opera, Optimum
+48 22 355 46 82
dla funduszy Novo
+48 22 355 46 81
od pn. do pt.
(w godz. 9:00 – 17:00)

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci.opera@ing.pl

Wyślij wiadomość