Informacje dla uczestników funduszy Opera, Novo, Optimum

Informacje ogólne

Obowiązki Depozytariusza przed rozpoczęciem likwidacji funduszy Opera, Novo, Optimum

Depozytariusz to wybrany przez fundusz podmiot, który wykonuje funkcje depozytariusza na postawie umowy. Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie i prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, oraz weryfikacja wyceny tych aktywów sporządzanej przez towarzystwo lub niezależny podmiot wyceniający. Zakres obowiązków depozytariusza określa art. 72 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa).

Więcej informacji


Obowiązki Depozytariusza po rozpoczęciu likwidacji funduszy Opera, Novo, Optimum

Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu.

Więcej informacji


Likwidacja funduszy Opera, Novo, Optimum - z czego wynika i co oznacza

Ustawa określa w art. 246 ust. 3a, iż  po upływie okresu wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, jeżeli do dnia upływu tego okresu fundusz nie zawarł umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem następuje rozwiązanie funduszu. Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

Więcej informacji
 

Od czego zależy wartość jednostek uczestnictwa

Wartość jednostki uczestnictwa zależy od wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszy, czyli od tego, jakie aktywa nabył zarządzający funduszami, czyli Opera TFI S.A.

Więcej informacji

Zobacz wszystkie informacje
 

Pytania i odpowiedzi

Kontakt

dla uczestników funduszy Opera, Novo, Optimum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul.  Chorzowska  50
40-101 Katowice
z dopiskiem „fundusze Opera”

Zadzwoń

Numer telefonu:
dla funduszy Opera, Optimum
+48 22 355 46 82
dla funduszy Novo
+48 22 355 46 81
od pn. do pt.
(w godz. 9:00 – 17:00)

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci.opera@ing.pl

Wyślij wiadomość