Informacje dla uczestników funduszy Opera, Novo, Optimum

Informacje ogólne

Obowiązki Depozytariusza przed rozpoczęciem likwidacji funduszy Opera, Novo, Optimum

Depozytariusz to wybrany przez fundusz podmiot, który wykonuje funkcje depozytariusza na postawie umowy. Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie i prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, oraz weryfikacja wyceny tych aktywów sporządzanej przez towarzystwo lub niezależny podmiot wyceniający. Zakres obowiązków depozytariusza określa art. 72 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa)

Depozytariusz nie ma żadnego wpływu na proces zarządzania funduszu oraz nie może  zarządzać jego aktywami.

Ustawa w art. 10 wskazuje, że depozytariusz działa niezależnie od towarzystwa zarządzającego funduszem i w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego

Do obowiązków depozytariusza określonych Ustawą należą m.in.:

 1. przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego;
 2. prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego;
 3. zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;
 4. zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego;
 5. zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;
 6. zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu; 
 7. zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;
 8. zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego;
 9. wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego;
 10. weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5–8 oraz z uwzględnieniem interesu uczestników. Depozytariusz nie ma wpływu na politykę inwestycyjną funduszu - nie może zmieniać polityki inwestycyjnej, czy decyzji o nabywaniu przez towarzystwo określonych składników lokat.

Obowiązki Depozytariusza po rozpoczęciu likwidacji funduszy Opera, Novo, Optimum

Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu.

Zgodnie z Ustawą, likwidatorem funduszu FIO, SFIO oraz FIZ publicznego jest depozytariusz, z którym fundusz miał podpisaną umowę. Od momentu rozpoczęcia likwidacji depozytariusz pełni funkcje likwidatora. Obowiązki likwidatora oraz tryb przeprowadzenia likwidacji funduszu inwestycyjnego reguluje Ustawa oraz Rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Do obowiązków likwidatora, zgodnie z art. 249 Ustawy  należy:

 • sprzedaż wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz 
 • ściągnięcie należności funduszu
 • zaspokojenie wierzycieli i
 • wypłata uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych 

Likwidator dokonuje sprzedaży aktywów funduszu z należytym uwzględnieniem interesów uczestników funduszu inwestycyjnego.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekazuje do depozytu sądowego. Środki, które pozostały po zakończeniu likwidacji, których nie można złożyć do depozytu sądowego ani nie można, ze względu na ich wartość, rozdzielić pomiędzy wszystkich uczestników funduszu, likwidator przekazuje na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Okres przeprowadzenia procesu likwidacji oraz kwoty jakie zostaną uzyskane ze sprzedaży aktywów są uzależnione od jakości aktywów w portfelu inwestycyjnym oraz zainteresowania nabywców.

Likwidacja funduszy Opera, Novo, Optimum - z czego wynika i co oznacza

Ustawa określa w art. 246 ust. 3a, iż  po upływie okresu wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, jeżeli do dnia upływu tego okresu fundusz nie zawarł umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem następuje rozwiązanie funduszu. Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

Likwidacja funduszy Opera, Novo, Optimum jest następstwem upływu okresu wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza zawartej z ING Bankiem Śląskim SA , która  wygasła w dniu 7 maja 2023 r. i braku  podpisania przez OPERA TFI S.A. umowy z innym depozytariuszem. W celu umożliwienia OPERA TFI S.A.  znalezienia innego depozytariusza, okres wypowiedzenia był kilkukrotnie wydłużany, jednak ostatecznie umowa wygasłą z dniem 7 maja 2023 r.

Likwidacja funduszu oznacza, że likwidator (tę funkcję pełni dotychczasowy depozytariusz, czyli ING Bank Śląski S.A.) będzie dążyć do sprzedaży wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz oraz ściągnięcia jego należności. Zgodnie z przepisami prawa, uzyskane środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań funduszu (w tym zaległych wypłat z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa), a pozostała kwota zostanie podzielona między uczestników funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

Zgodnie z Ustawą, w okresie likwidacji fundusze nie mogą zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa, a także nie może emitować ani wykupywać certyfikatów inwestycyjnych. Wypłata środków uczestnikom nastąpi po zakończeniu likwidacji. 

Okres przeprowadzenia tego procesu oraz kwoty, jakie zostaną uzyskane ze sprzedaży aktywów, są uzależnione od jakości tych aktywów oraz zainteresowania potencjalnych nabywców. Na tym etapie nie można określić, jakiej wielkości będą to kwoty i jakie kwoty przypadną ostatecznie do podziału pomiędzy uczestników funduszy.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych , sporządzone zostaną sprawozdania finansowe funduszy na dzień otwarcia likwidacji, tj. 8 maja 2023 r. Sprawozdania te zostaną zbadane przez niezależnego audytora. Audytor zweryfikuje m.in. wycenę aktywów funduszy. Po ich sporządzeniu, sprawozdania wraz z opinią audytora zostaną przekazane Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). KNF otrzyma również opracowany przez likwidatora zakładany harmonogram  działań w okresie likwidacji, a następnie będzie regularnie informowana o postępach likwidacji.

Najważniejsze informacje dotyczące funduszy Opera, Novo, Optimum będą publikowane w serwisie internetowym www.klienci-funduszu.pl/opera.

Od czego zależy wartość jednostek uczestnictwa

Wartość jednostki uczestnictwa zależy od wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszy, czyli od tego, jakie aktywa nabył zarządzający funduszami, czyli Opera TFI S.A.

Znajdujące się w portfelach funduszy inwestycyjnych papiery wartościowe, które są notowane np. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, są wyceniane na podstawie aktualnych kursów giełdowych, z uwzględnieniem zasad określonych w szczególności w par 24  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Pozostałe lokaty funduszu, takie jak papiery wartościowe (np. akcje, obligacje) spółek nienotowanych,  wyceniane są zgodnie z przyjętym modelem wyceny na podstawie raportów finansowych sporządzanych przez te podmioty.

Należy przy tym pamiętać, że raporty finansowe przekazywane są z pewnym opóźnieniem po zakończeniu okresów, których dotyczą (terminy te regulują odpowiednie przepisy). Ponadto, w odróżnieniu od raportów spółek notowanych na GPW, które są publicznie dostępne, dane finansowe spółek niepublicznych są przekazywane depozytariuszowi przez zarządzającego funduszem po ich otrzymaniu od zarządów tych firm, a w likwidator musi czekać na otrzymanie raportu bezpośrednio od spółki-(emitenta).

Wycena aktywów nienotowanych na rynku regulowanym jest sporządzana przy uwzględnieniu tzw. wartości godziwej, w oparciu o modele i wytyczne określone w stosownych przepisach (dyspozycja ujęta w § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych).  W przypadku zaistnienia zdarzeń mogących negatywnie wpływać na płynność finansową spółki będącej emitentem papierów wartościowych (np. akcji, obligacji) znajdujących  się w  portfelu funduszu, w wycenie uwzględniany jest również poziom ich zabezpieczenia. W uzasadnionych przypadkach przeszacowanie wyceny dokonywane jest do poziomu odpowiadającego wartości zabezpieczenia danej emisji papierów wartościowych, czyli przedstawia realną wartość, jaką fundusz mógłby odzyskać w przypadku niemożności regulowania swoich zobowiązań przez emitenta  lub  jego upadłości .

Dane adresowe i kontaktowe agenta transferowego prowadzącego rejestr Uczestników

Bank, jako likwidator funduszy Opera FIO w likwidacji, Opera SFIO w likwidacji, Novo FIO w likwidacji oraz Optimum FIO w likwidacji nie prowadzi rejestru uczestników tych funduszy ani serwisu internetowego.

W celu weryfikacji Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z agentem transferowym – firmą ProService Finteco Sp. z o.o. (ProService).

Numer infolinii ProService :

 • Dla funduszy Opera FIO, Opera SFIO, Optimum  +48 22 355 46 82
 • Dla funduszy Novo + 22 355 46 81

Infolinie czynne są w godzinach 9:00-17:00.

Aktualizacji danych należy dokonać:

 • osobiście w POD (Punkt Obsługi Dyspozycji)

ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście C, IV piętro)
02-673 Warszawa

 • lub korespondencyjnie pod adresem:

ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście D, IV piętro)
02-673 Warszawa

Uwaga!

Korespondencja dotycząca aktualizacji danych powinna zawierać notarialne poświadczenie podpisu uczestnika.

Kontakt

dla uczestników funduszy Opera, Novo, Optimum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul.  Chorzowska  50
40-101 Katowice
z dopiskiem „fundusze Opera”

Zadzwoń

Numer telefonu:
dla funduszy Opera, Optimum
+48 22 355 46 82
dla funduszy Novo
+48 22 355 46 81
od pn. do pt.
(w godz. 9:00 – 17:00)

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci.opera@ing.pl

Wyślij wiadomość