Informacje dla uczestników funduszu BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji oraz wyceny subfunduszu BPS Spokojna Inwestycja w likwidacji

Informacje ogólne

Obowiązki Depozytariusza przed rozpoczęciem likwidacji BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Depozytariusz to podmiot wybrany przez fundusz, który wykonuje funkcję depozytariusza na postawie umowy. Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie i prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, oraz weryfikacja wyceny tych aktywów sporządzanej przez towarzystwo lub niezależny podmiot wyceniający. Zakres obowiązków depozytariusza określa art. 72 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa).

Więcej informacji


Obowiązki Depozytariusza po rozpoczęciu likwidacji BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji specjalistyczny fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa, a także odkupywać jednostek uczestnictwa. Zgodnie z Ustawą, likwidatorem specjalistycznego funduszu otwartego jest depozytariusz, z którym fundusz miał podpisaną umowę. Od momentu rozpoczęcia likwidacji depozytariusz pełni funkcje likwidatora. 

Więcej informacji


Likwidacja BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji - z czego wynika i co oznacza

Ustawa wskazuje w art. 246 przesłanki, które powodują rozwiązanie funduszu, w tym art. 246 ust. 6 wskazuje na wystąpienie innych przyczyn określonych w statucie funduszu inwestycyjnego. Statut BPS SFIO określa zasady likwidacji subfunduszu oraz zasady rozwiązania funduszu.

Więcej informacji
 

Od czego zależy wartość jednostek uczestnictwa

Wartość jednostki uczestnictwa zależy od wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, czyli od tego, jakie aktywa nabył zarządzający funduszem, czyli BPS TFI S.A.

Więcej informacji

Zobacz wszystkie informacje
 

Pytania i odpowiedzi

Kontakt

dla uczestników funduszu BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji oraz wyceny subfunduszu BPS Spokojna Inwestycja w likwidacji

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul.  Chorzowska  50
40-101 Katowice
z dopiskiem „fundusz BPS”

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci.bps@ing.pl

Wyślij wiadomość

Zadzwoń

Numer telefonu:
+48 32 508 09 20

od pn. do pt.
(w godz. 11:00 – 14:00)