Informacje dla uczestników funduszu BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji oraz wyceny subfunduszu BPS Spokojna Inwestycja w likwidacji

Informacje ogólne

Obowiązki Depozytariusza przed rozpoczęciem likwidacji BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Depozytariusz to podmiot wybrany przez fundusz, który wykonuje funkcję depozytariusza na postawie umowy. Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie i prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, oraz weryfikacja wyceny tych aktywów sporządzanej przez towarzystwo lub niezależny podmiot wyceniający. Zakres obowiązków depozytariusza określa art. 72 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa).

Depozytariusz nie ma żadnego wpływu na proces zarządzania funduszu oraz nie może zarządzać jego aktywami.

Ustawa w art. 10 wskazuje, że depozytariusz działa niezależnie od towarzystwa zarządzającego funduszem i w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego.

Do obowiązków depozytariusza określonych Ustawą należą m.in.:

 1. przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego; 
 2. prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego;
 3. zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;
 4. zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego; 
 5. zapewnienie, aby zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego; 
 6. zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu; 
 7. zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego; 
 8. zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego; 
 9. wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego; 
 10. weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5–8 oraz z uwzględnieniem interesu uczestników. 

Depozytariusz nie ma wpływu na politykę inwestycyjną funduszu - nie może zmieniać polityki inwestycyjnej, czy decyzji o nabywaniu przez towarzystwo określonych składników lokat.
 

Obowiązki Depozytariusza po rozpoczęciu likwidacji BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji specjalistyczny fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa, a także odkupywać jednostek uczestnictwa.

Zgodnie z Ustawą, likwidatorem specjalistycznego funduszu otwartego jest depozytariusz, z którym fundusz miał podpisaną umowę. Od momentu rozpoczęcia likwidacji depozytariusz pełni funkcje likwidatora. Obowiązki likwidatora oraz tryb przeprowadzenia likwidacji funduszu inwestycyjnego reguluje Ustawa, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w likwidacji dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego.

Do obowiązków likwidatora, zgodnie z art. 249 Ustawy należy:

 • sprzedaż wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz; 
 • ściągnięcie należności funduszu;
 • zaspokojenie wierzycieli; 
 • wypłata uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. 

Likwidator dokonuje sprzedaży aktywów funduszu z należytym uwzględnieniem interesów uczestników funduszu inwestycyjnego.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekazuje do depozytu sądowego. Środki, które pozostały po zakończeniu likwidacji, których nie można złożyć do depozytu sądowego ani nie można, ze względu na ich wartość, rozdzielić pomiędzy wszystkich uczestników funduszu, likwidator przekazuje na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Okres przeprowadzenia procesu likwidacji oraz kwoty jakie zostaną uzyskane ze sprzedaży aktywów są uzależnione od jakości aktywów w portfelu inwestycyjnym oraz zainteresowania nabywców.
 

Likwidacja BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji - z czego wynika i co oznacza

Ustawa wskazuje w art. 246 przesłanki, które powodują rozwiązanie funduszu, w tym art. 246 ust. 6 wskazuje na wystąpienie innych przyczyn określonych w statucie funduszu inwestycyjnego.

Statut BPS SFIO określa zasady likwidacji subfunduszu oraz zasady rozwiązania funduszu.

Likwidacja BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego jest następstwem podjęcia przez Zarząd BPS TFI uchwały o likwidacji funduszu, z uwagi na spełnienie się przesłanki, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5) statutu, tj. „w ciągu kolejnych 2 (dwóch) miesięcy kalendarzowych suma kosztów związanych z działalnością Funduszu ponoszonych przez Towarzystwo przewyższyła przychody Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem”.

Likwidacja funduszu oznacza, że likwidator (tę funkcję pełni dotychczasowy depozytariusz, czyli ING Bank Śląski S.A.) będzie dążyć do sprzedaży wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz oraz ściągnięcia jego należności. Zgodnie z przepisami prawa, uzyskane środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań funduszu (w tym zaległych wypłat z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa), a pozostała kwota zostanie podzielona między uczestników funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

Zgodnie z Ustawą, w okresie likwidacji fundusz nie może zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa. Wypłata środków uczestnikom nastąpi po zakończeniu likwidacji.

Okres przeprowadzenia tego procesu oraz kwoty, jakie zostaną uzyskane ze sprzedaży aktywów, są uzależnione od jakości tych aktywów oraz zainteresowania potencjalnych nabywców. Na tym etapie nie można określić, jakiej wielkości będą to kwoty i jakie kwoty przypadną ostatecznie do podziału pomiędzy uczestników funduszy.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, sporządzone zostanie jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu oraz sprawozdanie finansowe funduszu na dzień otwarcia likwidacji, tj. 12 kwietnia 2024r. Sprawozdanie to zostanie zbadane przez niezależnego audytora. Audytor zweryfikuje m.in. wycenę aktywów funduszu. Po jego sporządzeniu, sprawozdanie wraz z opinią audytora zostanie opublikowane przez likwidatora i przekazane Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja otrzyma również opracowany przez likwidatora harmonogram zaplanowanych działań w okresie likwidacji, a następnie będzie regularnie informowana o postępie likwidacji.

Najważniejsze informacje dotyczące funduszu BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji będą publikowane w serwisie internetowym www.klienci-funduszu.pl/bps

Od czego zależy wartość jednostek uczestnictwa

Wartość jednostki uczestnictwa zależy od wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, czyli od tego, jakie aktywa nabył zarządzający funduszem, czyli BPS TFI S.A.

Papiery wartościowe znajdujące się w portfelu funduszu, które są notowane np. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, są wyceniane na podstawie aktualnych kursów giełdowych, z uwzględnieniem zasad określonych w szczególności w par. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Wycena aktywów nienotowanych na rynku regulowanym jest sporządzana przy uwzględnieniu tzw. wartości godziwej, w oparciu o modele i wytyczne określone w stosownych przepisach (dyspozycja ujęta w § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych). 

W przypadku zaistnienia zdarzeń mogących negatywnie wpływać na płynność finansową spółki będącej emitentem papierów wartościowych (np. akcji, obligacji) znajdujących się w portfelu funduszu, w wycenie uwzględniany jest również poziom ich zabezpieczenia. W uzasadnionych przypadkach przeszacowanie wyceny dokonywane jest do poziomu odpowiadającego wartości zabezpieczenia danej emisji papierów wartościowych, czyli przedstawia realną wartość, jaką fundusz mógłby odzyskać w przypadku niemożności regulowania swoich zobowiązań przez emitenta lub jego upadłości.

Kontakt

dla uczestników funduszu BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji oraz wyceny subfunduszu BPS Spokojna Inwestycja w likwidacji

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul.  Chorzowska  50
40-101 Katowice
z dopiskiem „fundusz BPS”

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci.bps@ing.pl

Wyślij wiadomość

Zadzwoń

Numer telefonu:
+48 32 508 09 20

od pn. do pt.
(w godz. 11:00 – 14:00)