Informacje dla uczestników funduszu BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji oraz wyceny subfunduszu BPS Spokojna Inwestycja w likwidacji

Informacje administratora danych osobowych

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez likwidatora funduszu BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (RFI 896).

Podstawa prawna

Informacja jest przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywamy je Rozporządzeniem).
 

1. Fundusz - administrator Twoich danych osobowych, dane kontaktowe oraz dane inspektora ochrony danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji (dalej zwany „funduszem BPS” lub „Administratorem”), reprezentowany przez Likwidatora, ING Bank Śląski S.A. (zwany dalej Likwidatorem), z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-086, ul. Sokolska 34, strona: www.ingbank.pl, adres poczty elektronicznej Banku: info@ing.pl, nr infolinii: 32 357 00 69, 32 357 00 96 (dla Przedsiębiorców). 
Likwidator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z inspektorem ochrony danych Likwidatora można się kontaktować:

 • pisemnie na adres pocztowy Likwidatora, najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych” 
 • elektronicznie adres elektroniczny: abi@ing.pl

Kontakt: adres e-mail: klienci_bps@ing.pl
Numer infolinii dot. likwidacji BPS: +32 508 09 20

Inne sposoby kontaktu mogą być wskazane na stronie www.ing.pl.
 

2. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

3. Źródła danych i kategorie przetwarzanych danych.
 

Źródła danych

Dane osobowe zostały pozyskane za pośrednictwem towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub innych podmiotów, z którymi zawarli Państwo umowę w związku z nabyciem jednostek uczestnictwa w funduszu BPS. 

Kategorie przetwarzanych danych

 • Przetwarzamy dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nr PESEL, nr NIP, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, dane teleadresowe.
 • Przetwarzamy dane transakcyjne: numeru rachunku bankowego.
 • Przetwarzamy dane zawarte w rejestrze uczestników funduszu BPS, prowadzonym przez Agenta Transferowego ProService Finteco Sp. z o.o.
   

4. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania:

 • wykonanie obowiązków wynikających z uczestnictwa w Funduszach inwestycyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania umowy),
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. z Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych 
 • oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA; Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. CRS), na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia,
 • cele wykonywane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), takie jak:
  • dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw Administratora; cel ten obejmuje także przetwarzanie przez Administratora danych związanych z reklamacjami postępowaniami polubownymi, alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów lub mediacji, które mogą być złożone lub wszczęte przeciwko Administratorowi,
  • przeniesienie danych do archiwum i archiwizacja dokumentacji przez właściwy okres, 
  • audyty lub postępowania wyjaśniające, 
  • doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Administratora,
  • pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe, 
  • wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, kontroli zarządczej, analizy zarządczej i analiz danych ekonomicznych oraz zapewnienie efektywnego i sprawnego realizowania wewnętrznych procesów biznesowych, w tym także, gdy te mechanizmy lub procesy są zmieniane w skutek wdrażania wytycznych, rekomendacji, zaleceń organów nadzorczych i przepisów prawa, które nie nakładają wprost obowiązku prawnego na Administratora, raportowania na potrzeby wewnętrzne oraz wewnętrzne cele administracyjne.
    

5. Przekazywanie danych innym podmiotom.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom, z którymi Fundusz Inwestycyjny zawarł stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe, finansowe, informatyczne, archiwizacji, marketingowe,
 • biegłym rewidentom w związku z audytem sprawozdań finansowych Funduszy Inwestycyjnych,
 • jak również podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym polskim i europejskim organom podatkowym w związku z raportowaniem dotyczących statusu rezydencji podatkowej [FATCA, CRS]
   

6. Przysługuje Państwu prawo do:

 • sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 • żądania od Funduszu dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz 
 • sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto 
 • w przypadkach przewidzianych prawem do żądania usunięcia danych  
 • w przypadkach przewidzianych prawem do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Fundusz, z tym, że jeśli sprzeciw dot. przetwarzania danych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu badamy, czy występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy mogące wyjątkowo usprawiedliwiać przetwarzanie danych. Sprzeciw może dot. określonego celu przetwarzania danych.
 • Ponadto masz prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, w zakresie żądania przesłania bezpośrednio innemu administratorowi prawo to będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Klienta lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Prawo przeniesienia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób automatyczny. 

Informacje o sposobie składania wniosków, w sprawie realizacji konkretnych praw, Klient może pozyskać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową. Likwidator może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, Likwidator przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.
 

7. Jak długo Fundusz będzie przetwarzał dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych oraz wypełniania obowiązków określonych w przepisach prawa.
 

8. Czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji Państwa uczestnictwa w Funduszu oraz przekazania informacji o stanie Państwa aktywów.

Kontakt

dla uczestników funduszu BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji oraz wyceny subfunduszu BPS Spokojna Inwestycja w likwidacji

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul.  Chorzowska  50
40-101 Katowice
z dopiskiem „fundusz BPS”

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci.bps@ing.pl

Wyślij wiadomość

Zadzwoń

Numer telefonu:
+48 32 508 09 20

od pn. do pt.
(w godz. 11:00 – 14:00)